Duo Seraphim

DUO SERAPHIM

Duo Seraphim is a group devoted to the study and performance of early music. The instruments commonly used are the recorder, the lute and the vihuela. The repertoire is focused on the European Renaissance but it can also include some works from the baroque era or the Middle Ages.

Duo Seraphim és un grup dedicat a l'estudi i la interpretació de la música antiga. Els seus instruments habituals són la flauta de bec, el llaüt i la viola de mà. El seu repertori està centrat en el renaixement europeu, podent ésser-hi també incloses algunes obres del barroc o l'edat mitjana.

Duo Seraphim es un grupo dedicado al estudio e interpretación de la música antigua. Sus instrumentos habituales son la flauta dulce, el laúd y la vihuela. Su repertorio está centrado en el renacimiento europeo, pudiendo ser incluidas también algunas obras del barroco o de la edad media.

The group was created by Francesc Llorens, monk of Montserrat, in 1997, in the monastery of El Miracle, Catalonia, and it was in this place where the Duo's first concert took place. After a concert in Montserrat, and a third concert already programmed that was finally cancelled, the group would remain inactive for 20 years, period during which the lutenist, Joaquim Bogunyà, would be engaged in composing. 

El grup fou creat per iniciativa de Francesc Llorens, flautista i monjo de Montserrat, el 1997, al monestir del Miracle (Solsona), lloc on la formació realitzaria el seu primer concert. Després d'un segon concert a la Sala de les Romeries del monestir de Montserrat, i d'un tercer concert ja programat que no arribaria mai a realitzar-se, el grup dormiria el somni d'Orfeu durant 20 anys, període durant el qual el llautista Joaquim Bogunyà es dedicaria, principalment, a la composició.

El grupo fue creado por iniciativa de Francesc Llorens, flautista y monje de Montserrat, en 1997, en el monasterio del Miracle (Solsona), lugar donde la formación realizaría su primer concierto. Tras un segundo concierto en la Sala de las Romerías del monasterio de Montserrat, y de un tercer concierto ya programado que jamás llegaría a realizarse, el grupo dormiría el sueño de Orfeo durante 20 años, período durante el cual el laudista Joaquim Bogunyà se dedicaría, principalmente, a la composición.

As a result of this long period of musical maturing, beside his teaching task and continuous progress as a lutenist, the Lute Society would publish his books for the lute between the years 2012 and 2024. He would also publish 'The Flute and the Lute', a compilation of pieces of early music arranged for the recorder or treble instrument and the lute or the vihuela. These arrangements have especially been conceived for Duo Seraphim.

Fruït d'aquest llarg període de maduració musical serien, a més de la seva paralel.la activitat docent i del seu continu progrés com a llautista, els seus llibres de música per a llaüt publicats per la Societat del Llaüt britànica entre els anys 2012 i 2024. També publicaria "La Flauta i el Llaüt", una col.lecció de peces de música antiga arranjades per a flauta de bec o instrument agut i llaüt o viola de mà. Aquests arranjaments han estat especialment concebuts per a Duo Seraphim.

Fruto de este largo período de maduración musical serían, aparte de su paralela actividad docente y de su progreso continuo como laudista, sus libros de música para laúd publicados por la Sociedad del Laúd británica entre los años 2012 y 2024. También publicaría "La Flauta y el Laúd", una colección de piezas de música antigua arregladas para flauta de pico o instrumento agudo y laúd o vihuela. Estos arreglos han sido especialmente concebidos para Duo Seraphim. 


In 2016, the Italian flutist Raffaele Bifulco brings the group back to life, even though he has never become a part of it. From 2017 on, Duo Seraphim has performed in several cultural centres of the Barcelona area, and received the warm public applause. Duo Seraphim's ex-members include outstanding recorder players, such as Eloi Fuguet.

L'any 2016, el flautista italià Raffaele Bifulco ressuscita el grup, tot i que mai no arriba a formar-hi part. Des de l'any 2017, Duo Seraphim actua en diversos centres cívics de l'àrea de Barcelona, rebent el calurós aplaudiment del públic. D'entre els ex-membres de Duo Seraphim, podem trobar a excel.lents flautistes tals com l'Eloi Fuguet.

En el año 2016, el flautista italiano Raffaele Bifulco resucita el grupo, aunque jamás llega a formar parte del mismo. Desde el año 2017, Duo Seraphim actúa en diversos centros cívicos del área de Barcelona, recibiendo el caluroso aplauso del público. Entre los ex-miembros de Duo Seraphim podemos hallar a excelentes flautistas tales como Eloi Fuguet.

Duo Seraphim's current recorder player, Andreu Brunat, has studied at the Conservatori Municipal de Música de Barcelona, and has completed his studies in Amsterdam, the Netherlands. He has collaborated with orchestras, such as the Orchestra of Gran Teatre del Liceu in Barcelona, the Granollers Chamber Orchestra and with early music ensembles like the ensemble En Bloc Quartet, or Consort Sforzinda. He is also involved in teaching and choir direction.

L'actual flautista de Duo Seraphim, Andreu Brunat, s'ha format al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, i ha perfeccionat els seus estudis a Amsterdam, Holanda. Ha col·laborat amb orquestres, com l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, a Barcelona, o l'Orquesta de Cambra de Granollers, i amb conjunts de música antiga, com l'ensemble En Bloc Quartet, o el Consort Sforzinda. Alhora, desenvolupa altres tasques, com la docent i la direcció coral.

El flautista actual de Duo Seraphim, Andreu Brunat, se ha formado en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y ha perfeccionado sus estudios en Amsterdam, Holanda. Ha colaborado con orquestas, como la Orquesta del Gran Teatro del Liceo, en Barcelona, o la Orquesta de Cámara de Granollers, y con conjuntos de música antigua, como el ensemble En Bloc Quartet, o el Consort Sforzinda. Así mismo, desarrolla otras tareas, como la docente y la dirección coral.


(More about Joaquim Bogunyà in the biography section)

(Més sobre Joaquim Bogunyà a la secció de biografía)

(Más sobre Joaquim Bogunyà en la sección de biografía)

Duo Seraphim's Concert Videos

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

-Live at the Cc Ateneu Fort Pienc 2021 Special Remastered Edition 2023

-Live at the Cc Pere Pruna 2019 Special Remastered Edition 2023

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

To watch some more videos, please visit Joaquim Bogunyà's YouTube Channel.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S