JOAQUIM BOGUNYÀ
Joaquim Bogunyà is a Renaissance humanist, a performer of early music and a composer of 'new early music'

"Joaquim Bogunyà és un humanista del renaixement, intèrpret de música antiga i compositor

de "nova música antiga"


Joaquim Bogunyà es un humanista del renacimiento, intérprete de música antigua y compositor

de "nueva música antigua"


You may also visit the news page

També podeu visitar la pàgina de notícies

También pueden visitar la página de noticias