JOAQUIM BOGUNYÀJoaquim Bogunyà is a Renaissance humanist, a performer of early music and a composer of 'new early music'

Joaquim Bogunyà és un humanista del renaixement, intèrpret de música antiga i compositor de "nova música antiga"

Joaquim Bogunyà es un humanista del renacimiento, intérprete de música antigua y compositor de "nueva música antigua"


You may also visit the news page... (mobile phones - select 'desktop view')

També podeu visitar la pàgina de notícies... (mòbils: seleccioneu el mode d'escriptori "desktop view")

También puede visitar la página de noticias... (móvil: seleccione el modo de escritorio "desktop view")


https://earlyguitar.ning.com/profile/JoaquimBoguna