Books - Llibres

THE MAGIC OF THE LUTE

First Edition: 2024

'Inspiration has always been a mystery to me. Ancient Greeks claimed there were some muses who inspired poets, sculptors, artists and even lovers. Once more, I tried to check if my muse might wish to visit me and help me create some new pieces for our beloved instrument. To my surprise, very soon I found myself filling
large amounts of pages with almost no time to eat or sleep, exactly like almost thirty years ago, when I began composing.'

"La inspiració, per a mi, sempre ha estat un misteri. Els antic grecs afirmaven que hi havia muses que inspiraven a poetes, escultors, artistes i també als amants. Novament, vaig mirar de comprovar si la meva musa em voldria visitar per ajudar-me a crear noves peces pel nostre estimat instrument. Sorprenentment, aviat vaig trobar-me omplint gran quantitat de pàgines sense gairebé temps de menjar o dormir, exactament igual que ara farà uns trenta anys, quan vaig començar a compondre".

"La inspiración, para mí, siempre ha sido un misterio. Los antiguos griegos afirmaban que había musas que inspiraban a poetas, escultores, artistas e incluso a los amantes. Nuevamente, intenté comprobar si mi musa querría visitarme para ayudarme a crear nuevas piezas para nuestro amado instrumento. Sorprendentemente, pronto me encontré rellenando gran cantidad de papeles sin casi tiempo para ir a comer o a dormir, exactamente igual que hace casi treinta años, cuando empecé a componer".

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Joaquim Bogunyà

(Introduction to The Magic of the Lute)


Original edition available on:
Edició original disponible a:
Edición original disponible en:

https://www.lutesociety.org/pages/members-compositions


LOS AUTORES ANÓNIMOS DEL RAMILLETE DE FLORES Publicado por la Sociedad de la Vihuela en marzo del 2022

Considerations on a vihuela manuscript from 1593 (in Spanish language). Essay attached to an interview made by Sociedad de la Vihuela in December 2021.

Reflexions sobre un manuscrit de música per a viola de mà del 1593 (en castellà). Estudi publicat adjunt a una entrevista feta per la Sociedad de la Vihuela el desembre del 2021.

Reflexiones sobre un manuscrito de música para vihuela datado en 1593 (en castellano). Estudio publicado adjunto a una entrevista realizada por la Sociedad de la Vihuela en diciembre de 2021.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Original edition downloadable from:
Edició original descargable des de:
Edición original descargable desde:


https://earlyguitar.ning.com/profiles/blogs/los-autores-an-nimos-del-ramillete-de-flores-entrevista-amp


LA RIVERCADA
First & Second Editions: 2021

'La Rivercada' is a piece dedicated to the great vihuelist Juan Carlos Rivera.

"La Rivercada" és una peça dedicada al gran violista Juan Carlos Rivera.

"La Rivercada" es una pieza dedicada al gran vihuelista Juan Carlos Rivera.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Original edition available on:
Edició original disponible a:
Edición original disponible en:

https://www.lutesociety.org/pages/members-compositions


THE FLUTE AND THE LUTE, VOL. 2

English music from the Golden Age

First & Second Editions: 2020

'In my honest opinion, the ideal setting or transcription is that which fits best the language of the instrument on which the music is to be played. This implies the idea that the best transcription is not necessarily that which includes every single note from the original piece at the same pitch, full stop. Consequently, the settings that you will find in this book are intended to be a faithful transcription of the 'spirit' of the music, and not necessarily of the 'body' or mere musical appearance. This has been made in order to serve the main purpose of this book; that is, to arrange a repertoire of pieces of wonderful early music in a way that they can be played in a most satisfying manner on the recorder and the lute'.

"Personalment crec que la transcripció o l'arranjament ideals són aquells que s'adapten el millor possible a l'instrument en el qual s'ha d'interpretar la música. Això implica la idea de què la millor transcripció no serà necessàriament aquella que inclogui totes les notes de la peça original a la mateixa altura, i prou. En conseqüència, els arranjaments que trobareu en aquest llibre pretenen ser una transcripció fidel de "l'esperit" de la música, i no necesàriament del seu "cos" o mera aparença musical. Això s'ha fet d'acord amb el propòsit principal d'aquest llibre: arranjar un repertori de meravelloses peces de música antiga de forma que puguin ser interpretades en la flauta de bec i el llaüt de la manera més satisfactòria possible".

"Personalmente pienso que la transcripción o arreglo ideal es aquel que mejor se adapta al instrumento en el cual ha de interpretarse la música. Esto conlleva la idea de que la mejor transcripción no será necesariamente aquella que incluya todas las notas de la pieza original a la misma altura, y nada más. En consecuencia, los arreglos que hallarán en este libro pretenden ser una transcripción fiel del "espíritu" de la música, y no necesariamente de su "cuerpo" o mera apariencia musical. Esto se ha realizado de acuerdo al propósito principal de este libro: arreglar un repertorio de maravillosas piezas de música antigua de forma que puedan ser interpretadas en la flauta de pico y el laúd de la manera más satisfactoria posible ".

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Joaquim Bogunyà

(Introduction to The Flute and the Lute, Vol. 2)

Original edition available on:
Edició original disponible a:
Edición original disponible en:

https://www.lutesociety.org/pages/members-compositions

SOME NEW PIECES FOR THE LUTE

First & Second Editions: 2020

'All started when I began working on 'The Flute and the Lute, Vol.1'. It's not easy for me to work on settings of somebody else's works without being somehow inspired to make new pieces. This never-ending fever lingered on when I started working on 'The Flute and the Lute, Vol.2' and grew even stronger when I decided to revisit some old pieces of my own that I had previously considered not worth publishing.'

"Tot va començar quan vaig encetar l'elaboració de "La Flauta i el Llaüt, Vol.1". Per a mi, no és gens fàcil de treballar en obres d'altres autors sense ser inspirat, d'alguna manera, en la creació de noves peces. Aquesta febre inacabable va continuar quan vaig començar a treballar en "La Flauta i el Llaüt, Vol.2", i encara va crèixer més quan vaig decidir de repassar unes antigues peces meves que, fins aleshores, havia cregut que no valia la pena de publicar".

"Todo comenzó cuando empecé a trabajar en "La Flauta y el Laúd, Vol.1". Para mí, no es fàcil trabajar en obras de otros autores sin ser inspirado, de alguna manera, en la creación de nuevas piezas. Esta fiebre interminable continuó cuando empecé a trabajar en "La Flauta y el Laúd, Vol.2", y aún creció más cuando decidí repasar unas antiguas piezas mías que, hasta entonces, había considerado como no merecedoras de publicación".

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Joaquim Bogunyà

(Introduction to The Flute and the Lute, Vol. 1, Second Edition)

Original edition available on:
Edició original disponible a:
Edición original disponible en:

https://www.lutesociety.org/pages/members-compositionsTHE FLUTE AND THE LUTE, VOL. 1

Spanish music from the 15th and 16th centuries

First & Second Editions: 2019

'Tomás Luís de Victoria's Duo Seraphim is originally a piece in four parts. When I was going to begin the transcription, I feared that a proper three-part
arrangement for the lute would not be so easy to do. (...) I have tried my best to create a good three-part arrangement for the lute. Of course, I knew that it would not be hundred percent true to the original but now I think I have come to a good conclusion. See it for yourself'.

"El Duo Seraphim de Tomás Luís de Victoria és una peça a quatre veus. Quan era a punt d'iniciar la transcripció, vaig tèmer que no seria gens fàcil de fer un arranjament adient a tres veus per a llaüt. (...) He intentat de fer-ho el millor possible. Naturalment, sabia que no resultaria fidel a l'original al cent per cent, però ara penso que he arribat a una bona conclusió. Comprobeu-ho vosaltres mateixos".

"El Duo Seraphim de Tomás Luís de Victoria es una pieza a cuatro voces. Cuando estaba a punto de iniciar la transcripción, temí que no sería nada fácil hacer un arreglo adecuado a tres voces para laúd. (...) He intentado hacerlo lo mejor posible. Naturalmente, sabía que no resultaría fiel al original al cien por cien; pero ahora creo haber llegado a una buena conclusión. Compruébenlo ustedes mismos".

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Joaquim Bogunyà

(Introduction to Some New Pieces for the Lute)

Original edition available on:
Edició original disponible a:
Edición original disponible en:

https://www.lutesociety.org/pages/members-compositions


A BOOK OF DANCES FOR SOLO LUTE

First Edition: 2017 / Second Edition: 2020

"The book is focused on dances. They are all piled in groups, and they are usually ordered from the shorter ones (and probably easier) to the longer ones (and maybe more complex and more difficult). Herein you will find a wide range of dances, from the foreseeable pavans and galliards to the maybe less thinkable lute solos, such as an Aragonese 'jota' or a Catalan 'sardana'.'

"El llibre es centra en les danses. Están agrupades i ordenades, en general, de les més curtes (i probablement més fàcils) a les més llargues (i potser més complexes i difícils). Aquí hi trobareu un ampli ventall de danses, des de les previsibles pavanes i gallardes fins als solos per a llaüt potser més impensables, com per exemple una jota aragonesa o una sardana catalana."

"El libro está centrado en las danzas. Están agrupadas y ordenadas, en general, de las más cortas (y probablemente más fáciles) a las más largas (y quizás las más complejas y difíciles). Aquí encontrará el lector una amplia gama de danzas, desde las previsibles pavanas y gallardas hasta los solos para laúd más impensables quizás, como por ejemplo una jota aragonesa o una sardana catalana."

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Joaquim Bogunyà

(Introduction to A Book of Dances For Solo Lute)

Original edition available on:
Edició original disponible a:
Edición original disponible en:

https://www.lutesociety.org/pages/members-compositions


A BOOK OF FANTASIES FOR SOLO LUTE

First Edition: 2016 / Second Edition: 2020

'How amazing it is, as a composer, to experience that many of the changes that I have made in a work, after the work has been completed, have proved to be wrong! Why we composers have to be so rational, so mistrustful of the divine inspiration that luckily, every now and then, invades our minds? Many times, the only mistake consists in believing you see a mistake where there is none.'

"¡Què sorprenent és, com a compositor, verificar que molts dels canvis que he fet en una peça, un cop acabada aquesta, han resultat ser equivocats! ¿Per què nosaltres, compositors, hem de ser tan racionals, tan desconfiats de la inspiració divina que, per sort, de tant en tant, envaeix la nostra ment? Moltes vegades, l'únic error consisteix en creure que veiem un error on realment no n'hi ha cap."

"¡Qué sorprendente es, como compositor, el comprobar que muchos de los cambios que he llevado a cabo en una pieza, una vez acabada, han resultado ser erróneos! ¿Por qué hemos de ser nosotros, los compositores, tan desconfiados de la inspiración divina que, por fortuna, de vez en cuando, invade nuestra mente? Muchas veces, el único error consiste en creer que vemos un error donde realmente no hay ninguno".

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Joaquim Bogunyà

(Introduction to A Book of Fantasies For Solo Lute)

Original edition available on:
Edició original disponible a:
Edición original disponible en:

https://www.lutesociety.org/pages/members-compositions


A BOOK OF SONGS FOR LUTE AND VOICE

First Edition: 2015 / Second Edition: 2020

'Very nice. I like the way you change the style to suit the historical character of the different texts.'

"Molt bonic. M'agrada com canvies l'estil per adaptar-lo al caràcter històric dels diversos texts."

"Muy bonito. Me gusta como cambias el estilo para adaptarlo al carácter histórico de los diferentes textos."

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Chris Goodwin

Secretary of the Lute Society

Original edition available on:
Edició original disponible a:
Edición original disponible en:

https://www.lutesociety.org/pages/members-compositions20 PIECES FOR SOLO LUTE

First Edition: 2012 / Second Edition: 2017

'I am very impressed by your work - I certainly found it enjoyable to play. It is also very interesting to see modern music written in a historical style, as most contemporary lute music has a very obvious 20th century style.

Although your music is clearly original, it uses the instrument in a way that feels very familiar to those of us that play renaissance music, and it's very tuneful and elegant.'

"Estic molt impressionat per la teva obra. La vaig trobar realment agradable de tocar. Es també molt interessant de veure música moderna escrita en estil històric, ja que la majoria de la música contemporània per a llaüt està feta, evidentment, a l'estil del segle XX.

Tot i ser completament original, la teva música utilitza l'instrument de manera que ens resulta molt familiar a aquells de nosaltres que toquem música del renaixement, i és molt melodiosa i elegant."

"Estoy muy impresionado por tu obra. La encuentro realmente agradable de tocar. Es también muy interesante el hecho de ver música moderna escrita en estilo histórico, ya que la mayoría de la música contemporánea para laúd es obvio que está hecha al estilo del siglo XX.

Aun siendo completamente original, tu música utiliza el instrumento de manera que nos resulta muy familiar para aquellos que tocamos música del renacimiento, y es muy melodiosa y elegante."

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Denys Stephens

Editor of The Lute Society

Original edition available on:
Edició original disponible a:
Edición original disponible en:

https://www.lutesociety.org/pages/members-compositions