Concert Programmes


Here below you will find some samples of concert programmes.

Please note that these programmes may feature different pieces in different sessions.


Aquí sota trobareu alguns exemples de programes de concert.

Teniu en compte que aquests programes poden presentar peces diferents en sessions diferents.


Aquí debajo hallarán algunos ejemplos de programa de concierto.

Tengan en cuenta que estos programas pueden presentar piezas diferentes en sesiones diferentes.S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S


MEDIEVAL & RENAISSANCE MUSIC

MÚSICA DEL RENAIXEMENT I L'EDAT MITJANA

MÚSICA DEL RENACIMIENTO Y LA EDAD MEDIA

JOAQUIM BOGUNYÀ  lute or vihuela  / llaüt o viola de mà / laúd o vihuela de mano

Pieces from the European Renaissance, the Middle Ages and other pieces composed by the performer himself, written in the same musical style of the sixteenth and seventeenth centuries. Some of the latter pieces are featured on the album '20 Pieces for Solo Lute'.

Peces del Renaixement europeu, l'edat mitjana i altres peces compostes pel propi intèrpret, escrites en el mateix estil musical dels segles XVI i XVII. Algunes d'aquestes darreres peces formen part del disc "20 Pieces for Solo Lute".

Piezas del Renacimiento europeo, la edad media y otras piezas compuestas por el propio intérprete, escritas en el propio estilo musical de los siglos XVI y XVII. Algunas de estas últimas piezas forman parte del disco "20 Pieces for Solo Lute".

A VIHUELA RIDE

UN PASSEIG EN VIOLA DE MÀ

UN PASEO EN VIHUELA

JOAQUIM BOGUNYÀ  vihuela / viola de mà / vihuela de mano

A walk through the works of each of the 16th century Spanish composers whose printed editions of vihuela books have been preserved. Pieces from vihuela manuscripts or from own works may also be featured in the programme.

Un passeig per les obres de cada un dels compositors hispànics del segle XVI dels quals s'han conservat edicions impreses de llibres de viola de mà. També es podran sentir peces de manuscrits per a viola de mà, o peces del propi intèrpret.

Un paseo por las obras de cada uno de los compositores hispánicos del siglo XVI de los que se han conservado ediciones impresas de libros de vihuela. També podrán escucharse piezas de manuscritos para vihuela, u obras del propio intérprete.GERMAN LUTE MUSIC FROM THE RENAISSANCE

MÚSICA DEL RENAIXEMENT GERMÀNIC

MÚSICA DEL RENACIMIENTO GERMÁNICO

JOAQUIM BOGUNYÀ  lute / llaüt / laúd

Music from the German renaissance, a rather unknown repertoire that received clear influences from other contemporary musical traditions, such as the English and the French Flemish.

Música del renaixement germànic, repertori força desconegut que va rebre clares influències d'altres tradicions musicals coetànies, com l'anglesa o la francoflamenca.

Música del renacimiento germánico, repertorio bastante desconocido que recibió claras influencias de otras tradiciones musicales contemporáneas, como la inglesa o la francoflamenca.MUSIC FROM THE ENGLISH & SPANISH RENAISSANCE

MÚSIQUES DEL RENAIXEMENT ANGLÈS I HISPÀNIC

MÚSICA DEL RENACIMIENTO INGLÉS E HISPÁNICO

DUO SERAPHIM  recorders & vihuela / flautes de bec i viola de mà / flauta dulce y vihuela

English and Spanish renaissance music performed on recorders and vihuela. With works by composers by the Spanish and English golden age in music.

Música anglesa i hispànica del renaixement interpretada a la flauta de bec i a la viola de mà. Amb obres de compositors de l'edat daurada de la música a Espanya i Anglaterra.

Música inglesa e hispánica del renacimiento interpretada en la flauta dulce y en la vihuela. Con obras de compositores de la edad dorada de la música en España e Inglaterra.