Concert Programmes

20 PIECES FOR SOLO LUTE

20 PECES PER A LLAÜT SOL

20 PIEZAS PARA LAÚD SOLO

Lute or vihuela / Llaüt o viola de mà / Laúd o vihuela de mano

Twenty pieces from the European Renaissance, the Middle Ages and other pieces composed by the performer himself, written in the same musical style of the sixteenth and seventeenth centuries. Some of these pieces are featured on the album '20 Pieces for Solo Lute'.

Vint peces del Renaixement europeu, l'edat mitjana i altres peces compostes pel propi intèrpret, escrites en el mateix estil musical dels segles XVI i XVII. Algunes d'aquestes peces formen part del disc "20 Pieces for Solo Lute".

Veinte piezas del Renacimiento europeo, la edad media y otras piezas compuestas por el propio intérprete, escritas en el propio estilo musical de los siglos XVI y XVII. Algunas de estas piezas forman parte del disco "20 Pieces for Solo Lute".


GERMAN LUTE MUSIC FROM THE RENAISSANCE

MÚSICA DEL RENAIXEMENT GERMÀNIC

MÚSICA DEL RENACIMIENTO GERMÁNICO

Renaissance lute / Llaüt del renaixement / Laúd renacentista

Music from the German renaissance, a rather unknown repertoire that received clear influences from other contemporary musical traditions, such as the English and the French Flemish.

Música del renaixement germànic, repertori força desconegut que va rebre clares influències d'altres tradicions musicals coetànies, com l'anglesa o la francoflamenca.

Música del renacimiento germánico, repertorio bastante desconocido que recibió claras influencias de otras tradiciones musicales contemporáneas, como la inglesa o la francoflamenca.A VIHUELA RIDE

UN PASSEIG EN VIOLA DE MÀ

UN PASEO EN VIHUELA

Vihuela / viola de mà / vihuela de mano

A walk through the works of each of the 16th century Spanish composers whose printed editions of vihuela books have been preserved. With works by Milan, Narváez, Mudarra and others.

Un passeig per les obres de cada un dels compositors hispànics del segle XVI dels quals s'han conservat edicions impreses de llibres de viola de mà. Amb obres de Milán, Narváez, Mudarra i altres.

Un paseo por las obras de cada uno de los compositores hispánicos del siglo XVI de los que se han conservado ediciones impresas de libros de vihuela. Con obras de Milán, Narváez, Mudarra y otros.MUSIC FROM VIHUELA MANUSCRIPTS

MANUSCRITS DE MÚSICA DE VIOLA DE MÀ

MANUSCRITOS DE MÚSICA DE VIHUELA

Vihuela / viola de mà / vihuela de mano

Pieces from vihuela manuscripts preserved to this day. Detailed explanations are given about a repertoire that the performer has been working on for decades.

Peces extretes de manuscrits de viola de mà conservats fins al dia d'avui. Amb explicacions detallades sobre un repertori que ha estat treballant l'intèrpret durant dècades.

Piezas extraídas de manuscritos de vihuela conservados hasta el día de hoy. Se dan explicaciones detalladas sobre un repertorio que ha estado trabajando el intérprete durante décadas. MUSIC FROM THE ENGLISH & SPANISH RENAISSANCE

MÚSIQUES DEL RENAIXEMENT ANGLÈS I HISPÀNIC

MÚSICA DEL RENACIMIENTO INGLÉS E HISPÁNICO

Recorders & vihuela / Flautes de bec i viola de mà / Flauta dulce y vihuela de mano

English and Spanish renaissance music performed on recorders and vihuela. With works by Henestrosa, Ortiz, Dowland and Van Eyck, among others.

Música anglesa i hispànica del renaixement interpretada a la flauta de bec i a la viola de mà. Amb obres d'Henestrosa, Ortiz, Dowland i Van Eyck, entre d'altres.

Música inglesa e hispánica del renacimiento interpretada en la flauta dulce y en la vihuela. Con obras de Henestrosa, Ortiz, Dowland y Van Eyck, entre otros.


MEDIEVAL & RENAISSANCE MUSIC

MÚSICA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA

MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA

Recorders & lute / Flautes de bec i llaüt / Flauta dulce y laúd

A walk through the music on the courts of the European renaissance & the Middle Ages on the recorder and the lute. With music by John Dowland and Alfons X the Wise, among others.

Un passeig per la música de les corts europees de l'Edat Mitjana i el Renaixement amb flautes de bec i llaüt. Amb música de John Dowland i Alfons X el Savi, entre d'altres.

Un paseo por las cortes europeas de la edad media y el renacimiento con flauta dulce y laúd. Con música de John Dowland y Alfonso X el Sabio, entre otros.